Za izvedbo lesenih konstrukcij velja standard SIST EN 14081-1:2006+A1:2011, za katerega je določen nivo ugotavljanja nespremenljivosti lastnosti 2+ ter uvedba, izvajanje, dokumentiranje in certificiranje notranje kontrole proizvodnje. Za uporabo obvezen je od 31.12.2011.

Med proizvode, za katere velja ta standard, spadajo

  • nosilni leseni konstrukcijski elementi (preklade, okvirji, pragi, talni elementi, stenski elementi, strešni elementi, kot so povezniki, loki, stropniki, špirovci, stebri, drogovi, oporniki),
  • vezni elementi za lesene konstrukcije (spojke za stavbni les, cepiči, cilindrični jekleni in leseni klini, leseni vijaki, svorniki z navojem, leseni žeblji) in
  • leseni sestavi (nosilni tramovi, podi, stene, strehe, okvirji).

 

Standard določa zahteve za vizualno in strojno razvrščanje konstrukcijskega lesa pravokotnega prečnega prereza, ki se oblikuje z žaganjem ali drugimi metodami v prej navedene proizvode. Vizuelno razvrščanje lesa iglavcev se izvaja po standardu SIST DIN 4074-1. Pri tem se upoštevajo značilnosti lesa, za katere morajo biti dosežene določene minimalne vrednosti. Les razvrščamo v sortirne razrede na podlagi ocen 11 značilnosti kot so grče, naklon vlaken, razpoke, zavitost, kompresija, lisičavost in druge s pomočjo izmer velikosti, ki so podrobneje določene in slikovno predstavljene v standardu.

Žagani les iglavcev, ki jih standard deli na nosilce (tramove), deske in letve, na ta način lahko razdelimo v tri sortirne razrede: S7, S10 in S13. Dobljeni sortirni razred (S razred) prek povezave v SIST 1912 spremenimo v ustrezni trdnostni razred (C18, C24 ali C30 razred).

Obveznosti proizvajalca

Proizvajalec mora vzpostaviti, dokumentirati in vzdrževati sistem notranje kontrole proizvodnje, da zagotovi skladnost lesa in proizvodov z navedenimi tehničnimi lastnostmi, preden jih da na trg. Sistem sestavljajo pisni postopki, redni pregledi in preskusi in/ali ocene ter uporaba metod klasificiranja lesa in izvedbe drugih postopkov. Določene morajo biti odgovornosti, pooblastila ter odnos med osebjem, ki vodi, izvaja in presoja delo, ki vpliva na skladnost proizvoda. Oprema za merjenje in preskušanje, ki vpliva na skladnost sestavnih delov, mora biti umerjena in redno pregledana v skladu z dokumentiranimi postopki, pogostostjo in merili (vlagomeri, metri). Ravno tako mora biti vzdrževana oprema v procesu izdelave, da se zagotovi, da uporaba, obraba ali okvara ne bi povzročila bistvenih odstopanj v procesu izdelave. Preglede in vzdrževanje je treba beležiti, zapise pa hraniti za obdobje, ki je navedeno v postopkih. Zagotovljena mora biti sledljivost naročil, delovnih nalogov, izvajanja klasificiranja lesa, postopkov, kontrole količin in dobav. Proizvajalec mora vzpostaviti take postopke, ki zagotovijo, da se navedene vrednosti in razredi ohranjajo za vse lastnosti. Imeti mora tudi pisno dokumentirane postopke o ravnanju z neskladnimi proizvodi ter predvidene ukrepe za odpravo neskladnosti. Notranjo kontrole proizvodnje je treba izvajati periodično in pred letnim pregledom zunanjega certifikacijskega organa.

Ko proizvajalec uspešno pridobi certifikat za notranjo kontrolo proizvodnje, proizvode lahko označi s CE znakom (po shemi v standardu) in izda izjavo o lastnostih (v skladu z uredbo EU, št. 305/2011, kot je dopolnjena z Uredbo EU, št. 574/2013).

Priglašeni organ za certificiranje proizvodnje lesenih konstrukcij je Zavod za gradbeništvo.

 

Svetovanje o vzpostavitvi in izvajanju postopka notranje kontrole, pripravi dokumentacije, navodil za izvajanje in sodelovanje do uspešnega certificiranja naročite s klicem ali preko kontaktnega obrazca.