Graditev objektov in zaključna dela v gradbeništvu

Svetujemo o posebnih pogojih za opravljanje dejavnosti, graditvi objektov, urejanju spremembe namembnosti in rabe ter tehničnih pogojih graditev, tehnični pregled, poskusno obratovanje in prevzem objektov, poslovnih in proizvodnih prostorov.

Analiziramo možnost gradnje, adaptacij, širjenja objektov ali uporabe zemljišč glede na sprejete prostorske načrte za urejanje prostora in lokacijsko informacijo. Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in čeprav ni več obvezna, predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele, o namenski rabi prostora, o območjih varovanj in omejitev, o vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namen, o prostorskih ukrepih ter glede sprememb in dopolnitev oziroma glede priprave novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina.

Pred investicijo in začetkom del z vami proučimo situacijo in obveznosti glede na zahtevnost objektov oziroma možnosti graditve ali posegov brez pridobitve gradbenega dovoljenja oziroma definiramo zahteve, če je pridobitev dovoljenj potrebna.

Imate namen širiti proizvodne ali poslovne prostore, dograditi objekt, ga adaptirati, preurediti glede na potrebe v dejavnosti ali postaviti dodatne skladiščne prostore, šotore, odlagalno površino brez nadstreška in podobno? Z vami analiziramo situacijo in poiščemo obveznosti v skladu z zakonodajo oziroma preprostejše možnosti v primeru enostavnejših objektov ali možnosti izvedbe brez pridobitve dovoljenj.

Uporabite možnost brezplačnega polurnega uvodnega pogovora z namenom razjasnitve situacije in pridobitve priporočil!

ZANIMA ME