Storitve in dokumentacija

Strokovno svetovanje obsega:

- informacije o vseh tehničnih predpisih v RS, veljavnih za posamezna področja/panoge/proizvode/storitve,

- informacije o obveznih ali prostovoljnih standardih za vaš proizvod/ storitev v smislu proizvajanja in doseganja kakovosti ali obveznosti pri dajanju skladnih proizvodov na trg,

- tolmačenje zahtev standardov in priprava vsebinskih povzetkov standardov, ki se nanašajo na proizvod/storitev, o nalogah in obveznostih, ki iz njih izhajajo (v slovenskem jeziku),

- osveževanje podatkov o veljavnosti standardov, njihovih najnovejših verzijah in spremembah oziroma dopolnitvah,

- analiza zahtev za odpravo neskladnosti, ki izhajajo iz zapisnikov o inšpekcijskem pregledu,

- pomoč pri odpravi neskladnosti in pomanjkljivosti v danem oziroma zakonitem roku,

- izdelava strokovnih mnenj glede na vprašanje, tematiko, problem, situacijo pri sodelovanju z drugimi sodelujočimi v tržni verigi in naročniki/potrošniki,

- analiza stanja pri reklamacijah in opredelitev učinkovitega reševanja ter sprejemanja možnih kurativnih in preventivnih ukrepov.

Izdelamo sledeče dokumente, vodila, načrte, dokumentacijo:

- poslovnik sistema vodenja kakovosti ali varovanja okolja ter ostalo podrejeno dokumentacijo (procesi, postopki, navodila, obrazci, zapisi)

- priročnik notranje kontrole proizvodnje (navodila, kontrolni obrazci, zapisi),

- tehnična dokumentacija za proizvode,

- ocena tveganja za proizvode (preventivni ukrepi, opozorila),

- navodila za uporabo, rokovanje in vzdrževanje,

- garancijski listi,

- izjave o skladnosti oziroma izjave o lastnostih,

- CE oznake, druge označbe na proizvodih,

- druge dokumente, poročila, ...

Druge storitve:

- preverjamo ustreznost pri dobaviteljih pridobljenih dokumentov, zagotovimo njihovo ustrezno uporabo, jih prevedemo glede na potrebo ali zahtevo,

- pripravljamo strokovna mnenja na različna tehnična in strokovna vprašanja, podprto s pravnimi vidiki in uporabo standardov (obveznih ali prostovoljnih),

- svetujemo pri uporabi poenostavljenih postopkov ali izpustitev, če jih dopušča zakonodaja (za mikro podjetja, posebne vrste proizvodnje, proizvodov, unikatna naročila itd.). 

 

Nudimo pomoč pri sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, priglašenimi organi, preskusnimi laboratoriji, inštituti. Zastopamo vas v primeru tržnega nadzora in odprave napak in pomanjkljivosti glede na zapisnik ali odločbo organa. Pomagamo vam pri učinkovitem reševanju reklamacij in odpravi nepravilnosti.