Zakonodaja in razpisi

Želite sredstva, ki jih vlagate v raziskave in razvoj, uveljavljati kot davčno olajšavo?

Od 1.1.2013 lahko podjetja, ki izvajajo raziskovalno-razvojne projekte, sredstva, ki ji vlagajo v ta namen, uveljavljajo kot 100% davčno olajšavo, pri obračunu davka na dobiček.

Pri uveljavljanju olajšav upoštevajte zakonodajo: Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (UL RS, št. 75/2012)

Način uveljavljanja:
Denimo, če podjetje za raziskovalno-razvojne projekte letno vloži 3.000 EUR, lahko ta znesek v celoti uveljavlja kot olajšavo in se dejansko odšteje od dobička, ki je nato predmet obdavčitve.
Če je podjetje v tekočem letu poslovalo s 5.000 € dobička, bo moralo plačati davek na dobiček (17%) v višini 850€. 
Ker pa je podjetje v preteklem letu v R&R projekte vložilo 3.000€, lahko ta vlaganja uveljavlja kot davčno olajšavo. Tako se mu bo kot obdavčen dobiček štela le razlika (dobiček-vlaganja v R&R), torej 2.000€. Tako bo plačalo le 340€ davka na dobiček.

Izkoristite svetovanje:
Namen svetovanja je stranki prenesti znanje, da bo sposobna zasnovati svoj projekt tako, da bo skladen z definicijami raziskav in razvoja ter da bodo posledično prestali morebitno presojo ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo, ali se izvedena vlaganja štejejo kot vlaganja v raziskave in razvoj.

Svetovanje je namenjeno mikro in majhnim firmam (d.o.o. in s.p.), ki razvijajo lastne produkte in storitve (R&R), ki spadajo v okvir navedenega pravilnika. Ob naročilu nadaljnje storitve je prva ura svetovanja brezplačna.

Želite za svoj razvojni projekt ali program kandidirati pri razpisih za finančna sredstva iz različnih programskih perspektiv?

Podjetja, ki želijo dodatno zunanje financiranje svojih projektov (povratna ali nepovratna sredstva), morajo svoje razvojne aktivnosti načrtovati dolgoročneje, spremljati namene razpisov (ključna vsebinska poglavja s temeljnimi razvojnimi dokumenti) ter svoje ideje in cilje, ki bi jih želel realizirati, prilagoditi ciljem in mehanizmu financiranja.

Objave o razpisih: