Storitve in dokumentacija

Izvajanje notranje raziskovalno-razvojne ter vlaganja v nakup raziskovalno- razvojnih storitev mora podjetje opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu.

Kaj naj vsebuje razvojni program?
Program mora biti napisan toliko podrobno in na način, da je možno naknadno preverjanje skladnosti s projektom oziroma razvojnim programom. Vsebina raziskovalno-razvojnega vsaj sledeča poglavja:

1. UVOD (predstavitev podjetja, organizacijska struktura)

2. STRATEŠKI CILJI DRUŽBE (poslanstvo, vizija, razvojna usmerjenost, cilji)

3. PREDVIDENE RAZVOJNE IN RAZISKOVALNE AKTIVNOSTI (konkretne praktične rešitve za nove izboljšane materiale, naprave, proizvode, nove tehnologije, razvoj orodij, vzorcev, kalupov, konstruiranje in preizkušanje prototipov in modelov, konstruiranje in preskus delovanja poskusne proizvodnje); podrobneje v tabeli

4. POTREBNI MATERIALNI VIRI (tehnična ali razvojna oprema, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, stroški izobraževanja za potrebe RR in stroški, ki so povezani z zaščito intelektualne lastnine, ki izhajajo iz lastne razvojen dejavnosti, obseg nakupa razvojno-raziskovalnih storitev druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije)

5. POTREBE IN ČASOVNA RAZPOLOŽLJIVOST OSEBJA (osebje, ki je vključeno v R&R delo v deležu, ki je namenjen izvajanju R&R),

6. MEJNIKI MED IZVAJANJEM (časovni in praktični)

7. PREDVIDENI REZULTATI RAZVOJA (končni dosežki v uporabni obliki).

Poročanje

Vse izvedene aktivnosti morajo biti skladne s predvidenimi v razvojnem projektu. O izvedbi je potrebno poročati bodisi interno bodisi naročniku/ financerju. Vsebinska in finančna poročila morajo biti skladna z razpisno dokumentacijo in navodili za poročanje.

Izdelavo razvojnega programa (načrta, elaborata), izvajanje v skladu z začrtanim ter poročanje s pripravo ustreznih dokazil nam lahko poverite kot usposobljenemu zunanjemu projektnemu vodji.

Pokličite ali sporočite interes v prijavnem obrazcu tukaj.